Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Prawo do świadczeń wychowawczych

Jaki jest maksymalny okres pobierania świadczenia wychowawczego?

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Mam dwójkę lub więcej dzieci do 18 roku życia jakie warunki musze spełnić aby otrzymać świadczenie?

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego:

800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób zał. nr 2  do wniosku
– w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, zał. nr 4 do wniosku
– w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, zał. nr 3 do wniosku
– w  przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość
– w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
– w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
– w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

  W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
– zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
– prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
– oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:
dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Członek rodziny pracuje za granicą. Co wtedy?

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca). Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, instytucja właściwa w tym państwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze rodzinnym w innym państwie wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.
Po złożeniu w GOPS wniosku Państwa dokumenty są przesyłane do ROPS, nie rozpatrujemy Państwa sprawy, dlatego też nie mamy akyualnych wiadomości dotyczących etapu rozpatrzenia Państwa sprawy.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.rops.krakow.pl/lewa/swiadczenia-rodzinne-w-tym-500-2.html