Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Przeciwdziałanie przemocy

 • Bumerang

  Warsztaty dla wszystkich

 • Gminny program przeciwdziałania przemocy

  Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy

 • Inne źródła ogrzewania

  Punkt Informacji, Wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dla osób dotkniętych problemem alkoholowym

 • Procedura Niebieskiej Karty

  Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz…

 • Wymagane dokumenty

  Osoba dotknięta przemocą może wykonać badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, osoba pokrzywdzona ma prawo do wydania zaświadczenia lekarskiego w…

 • Zespół interdyscyplinarny

  W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych, Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych jak i również kuratorzy sądowi.Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego-dzięki wysokim kwalifikacjom …

 • Zjawisko przemocy

  „Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i…