Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Informacja o świadczeniach nienależnie pobranych

Czym są świadczenia nienależnie pobrane?

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:
* świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
*świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
* świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
* świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego.

Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

Po powzięciu informacji o nienależnie pobranych świadczeniach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń Rodzinnych wszczyna postępowania w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. Po siedmiu dniach od daty odebrania przez stronę wszczęcia postępowania wydaje się decyzję onienależnie pobranym świadczeniu. Decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach doręcza się stronie. Osobie która pobrała nienależne świadczenia przekazuje się również informację o konieczności spłaty odsetek oraz terminem spłaty należności głównej. Po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia monitoruje się termin zwrotu należności.
– kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych;
– nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
– kwoty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
– odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty;
– organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny;

Osoba pobierająca świadczenia rodzinne jest zobowiązana, zgodnie z art. 25 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, do niezwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenia rodzinne o każdej zmianie sytuacji rodzinne, dochodowej członków swojej rodziny oraz wszelkich innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, m. in.:
– utraty lub uzyskania dochodu,
– wyjazdu za granicę,
– zmiany miejsca zamieszkania,
– zmiany składu rodziny itp