Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Wspieranie rodzin

 • Asystent rodziny

  Pomocą asystenta rodziny w pierwszej kolejności zostaną objęte rodziny, przejawiające największe trudności w prawidłowej opiece i wychowaniu dzieci, a tym samym zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

 • Gminny Program Wspierania Rodziny

  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 powstał w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. i stanowi kontynuację i uzupełnienie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018, zakłada…

 • Informacje ogólne

  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013 r. organizowanie pracy z rodziną zostało powierzone Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Trzcianie. Zadania związane z udzielaniem pomocy rodzinom…

 • Placówka Wsparcia Dziennego

  Zgodnie z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2013r. prowadzenie placówki wsparcia dziennego wymaga zezwolenia wójta. Placówkę wsparcia dziennego prowadzi ( art. 18…

 • Rodziny wspierające

  INFORMACJA DLA RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w oparciu…

 • Wymagane Dokumenty

  Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego może zgłosić każda osoba oraz osoby,  które w swojej codziennej pracy mają na uwadze dobro dziecka i rodziny