Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Informacje ogólne

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013 r. organizowanie pracy z rodziną zostało powierzone Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Trzcianie. Zadania związane z udzielaniem pomocy rodzinom przeżywającym trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizuje Sekcja Pomocy Środowiskowej.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej  samorząd gminy powinien realizować następujące zadania:
1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci,

4. finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające,

5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem i przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,

8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub życia koniecznym jest odseparowanie go od dotychczasowego środowiska przez umieszczenie w pieczy zastępczej.
Takie rozwiązanie nakazują zarówno przepisy kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, jak i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ważne jest by zapewnić dziecku prawidłowe warunki życia i rozwoju w pieczy zastępczej do czasu powrotu pod opiekę rodziców, znalezienia rodziny adopcyjnej lub usamodzielnienia dziecka.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka; w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka; w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej