Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Zespół interdyscyplinarny

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych, Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych jak i również kuratorzy sądowi.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
-dzięki wysokim kwalifikacjom  i odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu możliwe jest udzielanie skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym.  Niejednokrotnie jako pierwsza reaguje na wszelkie oznaki krzywdzenia, zaniedbywania, wykorzystywania i bicia dzieci. W swoich działaniach skupia się również na zmianie biernej postawy dorosłych wobec krzywdzenia dzieci. Koordynuje pracę wszystkich członków Zespołu.

Zespół Interdyscyplinarny ma zadanie doradcze w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki, zachowań ryzykownych, szczególnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich placówek oświatowych oraz instytucji pomocowych w naszej Gminie w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Każdy problem zgłaszany do zespołu interdyscyplinarnego, poddawany jest głębokiej analizie, przez co można określić, jakiej pomocy potrzebuje dana osoba. Wprawdzie zespół interdyscyplinarny nie ma mocy rozwiązywania problemów, ale członkowie Zespołu są wsparciem przy jego eliminacji.

Członkowie zespołu mogą również podjąć stosowne kroki w kierunku osób stosujących przemoc w rodzinie. Żadna osoba zgłaszająca się po pomoc nie pozostaje z kłopotem sama.
Warunkiem koniecznym w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym jest szeroko rozumiana współpraca wszystkich jednostek pomocowych w gminie. To od wczesnej diagnozy środowiska rodzinnego zależeć będzie opracowanie indywidualnego planu pracy dla danej rodziny. Ważne jest, aby problemu nie tłumić w sobie, ale przy pomocy doświadczonych ludzi, ostatecznie go rozwiązać.

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zespół interdyscyplinarny ma swoje spotkania w trzecie środy miesiąca kończącego kwartał, wg harmonogramu:

1) Agata Köhler – zawodowy kurator sądowy Sądu Rejonowego w Bochni

2) Jakub Grochowski – ratownik medyczny, koordynator przychodni RatMedica. Centrum Zdrowia Rodziny

3) Beata Mordarska- Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

4) Dorota Grabowska- nauczyciel Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

5) Marta Nycz- nauczyciel Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej

6) Faustyna Ujejska- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie

7) Iwona Koźbiał- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzcianie

8) Kinga Stańdo – przedstawiciel organizacji pozarządowej, zastępca parafialnego zespołu Caritas

9) Zbigniew Blitek –dzielnicowy, Komenda Powiatowa Policji w Bochni

10) Dorota Kuśnierz – Przewodniczący Gminnnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianie

11) Bogumiła Bobak – starszy specjalista pracy socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie

12) Elżbieta Burkowicz – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie

13) Elżbieta Rosiek-pielęgniarka NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej U.Myszka Jakubowska, M.Jakubowski J.Jakubowski

Dyżur dla mieszkańców Gminy Trzciana od godziny 14.30-15.00. Na spotkania nie trzeba się umawiać. Specjaliści udzielają bezpłatnej pomocy i rady.