Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Jak uzyskać świadczenie

Osoby chcący starać się o przyznanie świadczenia wychowawczego mogą to zrobić
w każdym czasie składając odpowedni wniosek. Świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać osobiście z siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie pokój nr 7, lub z zakładki po lewej stronie DOKUMENTY DO POBRANIA- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane:

–  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie pokój nr 7

– drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii).
Sposób ten umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

– za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego naszego GOPS, i będziemy zobowiązani wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy)

– za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego naszego GOPS, i będziemy zobowiązani wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy).

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.W związku z powyższym aby sprawy były rozpatrywane szybciej, bez konieczności formalnego wzywania do uzupełnienia danych zachęcamy wszystkie osoby, które składają wniosek w którym niezbędne jest przeliczenie dochodu do osobistej wizyty w GOPS i kontaktu z pracownikiem.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.