Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Opieka wytchnieniowa

Gmina Trzciana-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”, który jest finansowany ze Środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa.

Czym jest opieka wytchnieniowa?
Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, mają możliwość i czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie potencjału opiekunów poprzez ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną obciążeń związanych ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnymi.

Cel programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo innym orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem wymienionym) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
  – celem wsparcia poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach:

 1. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  a. ośrodku wsparcia,
  b. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  c. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż: 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.