Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Wymagane Dokumenty

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU STAŁEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. wniosek o przyznanie zasiłku stałego;
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy; (do wglądu)
3. kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy; (oryginał do wglądu)
4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku uprawnień do renty lub emerytury;
5. zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku uprawnień do renty lub emerytury;
6. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
a) zaświadczenia o wynagrodzeniu wszystkich pełnoletnich członów rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
b) zaświadczenie z Urzędu Gminy –o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego za bieżący rok;
7. zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej
8. dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników
9. Inne dokumenty, które mogą być wymagane podczas sporządzania wywiadu środowiskowego.
Dokumenty wyżej wymienione dotyczą wszystkich członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących.

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU OKRESOWEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. wniosek o przyznanie zasiłku okresowego z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, lub możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy  (do wglądu)
3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  o statusie osoby bezrobotnej
4. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – jeżeli dotyczy;
5. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
6. zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
7. zaświadczenie od lekarza o potrzebie długotrwałego leczenia, długotrwałej choroby;
8. zaświadczenie z Urzędu Gminy – o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego za bieżący rok;
9. zaświadczenia o wynagrodzeniu wszystkich pełnoletnich członów rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
10. odcinek z wypłaty za ostatni miesiąc kalendarzowy renty lub emerytury lub decyzja przyznająca świadczenie rentowe lub emerytalne oraz wyciąg bankowy
11. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, podyplomowej i wyższej – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących;
12. decyzja przyznająca świadczenie chorobowe
13. decyzja przyznająca stypendia szkolne
14. inne dokumenty, które mogą być wymagane podczas sporządzania wywiadu środowiskowego

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU CELOWEGO I SPECJALNEGO ZASIŁKU CELOWEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. wniosek o przyznanie zasiłku celowego na określony cel, która nie może być zaspokojona ze względu na sytuację osoby/rodziny
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy  (do wglądu)
3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej/ osób bezrobotnych wspólnie mieszkających i gospodarujących;
4. zaświadczenia o wynagrodzeniu wszystkich pełnoletnich członów rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
5. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – jeżeli osoby wspólnie mieszkające i gospodarujące posiadają;
6. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących;
7. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, podyplomowej i wyższej – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących;
8. zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego; – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących;
9. zaświadczenie od lekarza o potrzebie długotrwałego leczenia, długotrwałej choroby; – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących;
10. zaświadczenie z Urzędu Gminy –o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego za bieżący rok;
11. odcinek z wypłaty za ostatni miesiąc kalendarzowy renty lub emerytury lub decyzja przyznająca świadczenie rentowe lub emerytalne oraz wyciąg bankowy
12. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, podyplomowej i wyższej – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących;
13. decyzja przyznająca stypendia szkolne
14. Inne dokumenty, które mogą być wymagane podczas sporządzania wywiadu środowiskowego – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących;

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO PRZYZNANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1.wniosek o przyznanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność zapewnienia opieki osób drugich
3. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej/ osób bezrobotnych wspólnie mieszkających i gospodarujących;
5. zaświadczenia o wynagrodzeniu wszystkich pełnoletnich członów rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
6. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – jeżeli osoby wspólnie mieszkające i gospodarujące posiadają; (oryginał do wglądu)
7. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, podyplomowej i wyższej – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących;
8. zaświadczenie z Urzędu Gminy – o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego za bieżący rok;
9. odcinek z wypłaty za ostatni miesiąc kalendarzowy renty lub emerytury lub decyzja przyznająca świadczenie rentowe lub emerytalne oraz wyciąg bankowy
10.  decyzja przyznająca stypendia szkolne
11. Inne dokumenty, które mogą być wymagane podczas sporządzania wywiadu środowiskowego – dotyczy wszystkich osób wspólnie mieszkających i gospodarujących

DO WNIOSKU O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1.wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
3. opinia psychiatry – w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
4. opinia psychologa – w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
5.decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo –  emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury
6.zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
7. odcinek z wypłaty za ostatni miesiąc kalendarzowy renty lub emerytury lub decyzja przyznająca świadczenie rentowe lub emerytalne oraz wyciąg bankowy
7. zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy;
8.w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych :
– kopia postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu; (oryginał do wglądu)
– kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora; (oryginał do wglądu)
– kopia postanowienia sądu zezwalająca opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej; (oryginał do wglądu)
9.Inne dokumenty, które mogą być wymagane podczas sporządzania wywiadu środowiskowego

DO WNIOSKU O SKIEROWANIE DO OŚRODKA WSPARCIA- ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy;
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
3. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych;
4. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa
w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
5. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada; (oryginał do wglądu)
6. zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub/i  odcinki renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
7. zaświadczenie z Urzędu Gminy – o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego za bieżący rok;
8. Inne dokumenty, które mogą być wymagane podczas sporządzania wywiadu środowiskowego