Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

„Złotówka za złotówkę”

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, (kryterium dochodowego odpowiednio 754,00 lub 844,00), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2) dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu rodziny wielodzietnej, dodatku z tytułu samotnego wychowywania oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych), podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3) dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego i dodatku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), podzielonych przez 12.

Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą “Złotówka za złotówkę”  jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

PRZYKŁAD WYLICZENIA:

W listopadzie 2017 r. rodzina trzyosobowa z jednym dzieckiem ubiega się o następujące świadczenia rodzinne:

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku między 5 a 18 rokiem życia (130 zł na dziecko),

– dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo na dziecko).

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami, zgodnie z podaną wyżej definicją, wynosi:

(130,00 zł x 10 miesięcy) : 10 miesięcy + 100,00 zł : 12 miesięcy = 130zł + 8,33zł = 138,33 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń to 754na osobę w rodzinie, czyli 2262 zł dla całej rodziny (3 osoby x 754 zł).

Dochód na osobę w rodzinie wynosi 758 zł.

Łączny dochód całej rodziny wynosi 2274 zł miesięcznie (3 osoby x 685 zł). Kryterium dochodowe rodziny zostało przekroczone o 12 zł (2274 22625 zł). Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia będą wypłacone:
– przez 10 miesięcy w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków (138,33 zł), a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny (12 zł), czyli w wysokości 126,33 zł miesięcznie (138,33 zł – 12 zł)