Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Pomoc społeczna

 • Ośrodki Wsparcia

  Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych…

 • Pracownicy socjalni i rejony

  Może masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym?

  Znamy takie osoby, którym mógłbyś pomóc.

 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej? osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 złote,  zwanej „kryterium dochodowym osoby…

 • Procedura udzielenia pomocy

  Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.

 • Projekt systemowy

    Podejmowania decyzji uczysz się przez całe życie,lecz to właśnie teraz jest ten moment,kiedy od twojego wyboru zależą twoje działanie, uczucia i styl życia innego człowieka.Może nie zdajesz sobie sprawy…

 • Rejony Pracy Socjalnej

  mgr Bogumiła BobakStarszy pracownik socjalny mgr Joanna BurdaPracownik socjalny mgr Dorota PalonekPracownik socjalny – sprawy z zakresu pomocy społecznej z rejonu I: Sołectwo: Kamionna Sołectwo Trzciana: Zalesie, Zarzecze, Srokówka, Zyznówka…

 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

  Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

 • Wymagane Dokumenty

  DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU STAŁEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:1. wniosek o przyznanie zasiłku stałego;2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy; (do wglądu)3. kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności…

 • Zasady udzielania pomocy społecznej

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony…

 • Formy świadczeń

  I. POMOC FINANSOWA Świadczenia finansowe przyznawane na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej to: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie…