Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Kto ma prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
–  obywatelom polskim,
–  cudzoziemcom,
–  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o  zabezpieczeniu społecznym,
–  przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie  zezwolenia na   osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku  z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
–  przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

Świadczenia z funduszu przysługują osobom, o których mowa w art 1 ust.1 Ustawy, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe     o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.