Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu Alimentacyjnego

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Co to znaczy, że egzekucja jest bezskuteczna?

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Egzekucja nie jest prowadzona w Polsce. Co zrobić?

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Gdzie udać się po pomoc?

Jeżeli jesteś osobą wychowującą dziecko posiadającą prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące, zgłoś się do Sekcji Funduszu Alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi.

Czy aby uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego trzeba spełniać jakieś kryterium dochodowe?

Tak. Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Co wlicza się do dochodu?

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
deklarowany dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
inne dochody niepodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych ( np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie do dnia 23 września w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym.

W jakiej wysokości dostanę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.

Kiedy świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługuje?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko:
– zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
– jest pełnoletnie i posiada własne dziecko
– zawarło związek małżeński

Jak długo przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia lub od 1 lipca (drogą elektroniczną).Jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do 31 października danego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc październik  następuje do 30 listopada danego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc październik następuje  do 31 grudnia tego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc za listopad  następuje do 31 stycznia następnego roku. Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc za grudzień i styczeń  następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Kiedy wstrzymuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Wstrzymuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: – odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń,
– odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,
– nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

W przypadku udzielenia wyjaśnień świadczenia z funduszu wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania.

W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy wypłaca się jej świadczenia za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania.

Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczeń wygasa.

Czym są nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego uważa się:
– świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
– świadczenia przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
– świadczenia wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
– świadczenia wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.

W przypadku nie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy.

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.