Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Prawo do świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych

Świadczenia przysługują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28.11.2003 r o świadczeniach rodzinnych
Świadczenia rodzinne są realizowane przez organ właściwy (oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia).
Organ właściwy może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych.
W Gminie Trzciana świadczenia rodzinne realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie.
Świadczenia przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wyjątkiem jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 01 sierpnia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od stopnia niepełnosprawności prawo do świadczeń ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Jeżeli osoba uprawniona uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności po raz pierwszy, i ubiega się o zasiłek pielęgnacyjny, wówczas świadczenie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o orzeczenie niepełnosprawności, jednak pod warunkiem, że wniosek o zasiłek pielęgnacyjny zostanie złożony do trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
          
Jeżeli osoba uprawniona uzyskała kolejne orzeczenie o niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, świadczenia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła:
*wniosek o orzeczenie niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz
*wniosek o przyznanie świadczenia w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.