Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym”i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Limit zużycia energii elektrycznej:
• 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
• 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
• 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:
•dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,29 zł. miesięcznie;
•dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,68 zł. miesięcznie;
•dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł. miesięcznie.

Powyższe wysokości ryczałtów obowiązują od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Warunki jakie należy spełnić, by otrzymać dodatek energetyczny:
•mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, (sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzi Urząd Gminy w Trzcianie)- warunek konieczny
•należy złożyć stosowny wniosek
• być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją
• od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
• odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
• rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłatom

Opłaty:
rozpatrzenie wniosku i wydanie administracyjnej podlega opłacie skarbowej.
Opłata wynosi 10 złotych i należy uiścić ją :1) w Sekretariacie Urzędu Gminy Trzciana
2) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trzciana 69 8589 0006 0030 0000 0202 0001

Niezbędne dokumenty:
• wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( oryginał do wglądu)• zaświadczenie o okresie na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy
• ksero ostatniego rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną.

Sposób wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego:
• zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
• dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku

• za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej –Sekcja Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 7