Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Placówka Wsparcia Dziennego

Zgodnie z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2013r. prowadzenie placówki wsparcia dziennego wymaga zezwolenia wójta.

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi ( art. 18 ust.2 cyt. ustawy):
1) gmina,
2) podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta Sosnowca.                      

Do podmiotów o których mowa w pkt. 2 (w odniesieniu do art. 190 cyt. ustawy) zalicza się organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjiwolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie ( art. 24 cyt. ustawy):
1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
2) specjalistycznej;
3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
1) opiekę i wychowanie;
2) pomoc w nauce;
3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie specjalistycznej i w szczególności:
1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach.