Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Gminny program przeciwdziałania przemocy

„Słysząc wołanie o pomoc – pomagamy wołać.”
– Radomir Dobke


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018. Program uchwalony został 01 czerwca 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Trzciana Nr          . Głównym jego celem jest ZMNIEJSZENIE SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY ORAZ STWORZENIE JEDNOLITEGO, PROFESJONALNEGO SYSTEMU INTERWENCJI I WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH, BĄDŹ UWIKŁANYCH W PRZEMOC W RODZINIE.

Cele szczegółowe:

1.Edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie
2.Rozbudowywanie i integrowanie systemu współpracy, komunikacji i przepływu informacji między instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
3.Zwiększenie dostępności bezpłatnej pomocy i innych form oddziaływań adresowanych do osób uwikłanych w przemoc, w tym dzieci – pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, medyczna, inna
4.Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy (superwizje, szkolenia).

Cele operacyjne:

1. Propagowanie wiedzy o zjawisku przemocy, jego źródłach, symptomach, profilaktyce i przeciwdziałaniu
2. Upowszechnianie Programu
3. Zintegrowane działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych – zgodnie z zapisami ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.
4. Zdiagnozowanie problemu przemocy wobec osób starszych w celu skuteczniejszego objęcia ich pomocą.
5. Utworzenie systemu gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji oraz danych o zjawisku przemocy domowej dla instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w celu podniesienia skuteczności działań.
6. Monitoring i ewaluacja Programu
7. Zapewnienie osobom uwikłanym w przemoc zintegrowanej, specjalistycznej pomocy
8. Zapewnienie miejsca schronienia osobom krzywdzonym w wyniku przemocy domowej
9. Prowadzenie działań korekcyjnoterapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie.
10.Zwiększenie dostępności do korzystania z pomocy dla ofiar przemocy – pomoc psychologiczna, prawna, socjalna.
11.Udzielanie wsparcia osobom zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy, podnoszenie ich kompetencji

Prognozowane efekty:

pogłębienia wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej
– uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy przemocy w rodzinie
– zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie
– promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy
– udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez wsparcie prawne i psychologiczne
– wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin zagrożonych
i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w rodzinie
– usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą
– zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy
– spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie

Adresaci Programu:

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Trzciana, a w szczególności:
– rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy
– rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy
– świadków przemocy
– osób stosujących przemoc
– sprawców przemocy
– realizatorów Programu działających w ramach tworzonego Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie