Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Wymagane Dokumenty

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO W ZWIĄZKU Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ULEGNĄ ZMIANIE, obecnie oczekujemy na przyjęcie Ustawy przez Sejm, dlatego też prosimy nie drukować wniosków do czasu otrzymania oficjalnej informacji.

1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; (do pobrania)
2. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny; (oryginał do wglądu)
3. akt urodzenia dziecka; ( przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka)
4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; (oryginał do wglądu)
5. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego organ właściwy prowadzący sprawę ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego; (do pobrania)
2. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek; (oryginał do wglądu)
3. kopa skróconego odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny; (oryginał do wglądu)
4. kopa orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;(oryginał do wglądu)
5. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; (załącznik nr 2)
6. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej; (załącznik nr 3)
7. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny (załącznik nr 6) rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
b) oświadczenia członków rodziny o dochodzie (załącznik nr 7)  niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
c) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (9%)  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- dotyczy tylko osób poberających świadczenia z KRUS (załącznik nr 8),
d) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (załącznik nr 9) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
e) kopia umowy dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; (oryginał do wglądu)
f) kopia umowy o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; (oryginał do wglądu)
g) kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; (oryginał do wglądu)
h) kopa przekazów lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
i) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę  uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
j) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
7. kopa odpisu zupełnego lub skrócone akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczącej się; (oryginał do wglądu)
8. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach, lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
9. kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
10. kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany; (oryginał do wglądu)
11. kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; (oryginał do wglądu)
12. kopia orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; (oryginał do wglądu)
13. kopia odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; (oryginał do wglądu)
14. kopia orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka; (oryginał do wglądu)
15. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO DODATKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu; (do pobrania)
2. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

DO WNIOSKU O USTALENIE DODATKU Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; (załącznik nr 10)
2. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie (załącznik nr 11), że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
3. imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek,
w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2;
4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; (załącznik nr 12)
5. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka; (oryginał do wglądu)
2. kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany; (oryginał do wglądu)
3. kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; (oryginał do wglądu)
4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

DO WNIOSKU O USTALENIE DODATKU Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; (załącznik nr 2)
2. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

DO WNIOSKU O USTALENIE DODATKU Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANAI NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; (załącznik nr 13)
2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; (załącznik nr 14)
3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

DO WNIOSKU O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę; (oryginał do wglądu)
2. kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka; (oryginał do wglądu)
3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, (dokumenty zostały wyszczególnione w pkt. 7 – w przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku rodzinnego);
4. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
5. kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; (oryginał do wglądu)
6. kopia odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; (oryginał do wglądu)
7. kopia orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka; (oryginał do wglądu)
8. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu; (zaświadczenie lekarskie)
9. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

DO WNIOSKU O SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy; (oryginał do wglądu)
2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, (dokumenty zostały wyszczególnionione w pkt. 7 – w przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku rodzinnego);
3. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; (oryginał do wglądu)
5. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; (załącznik nr 12)
6. Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych Wnioskodawcy (RP-6)
7. kopia świadectwa pracy – kopia umowy o zlecenie, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych
7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego (do pobrania)
2. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
(oryginał do wglądu)
2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; (oryginał do wglądu)
3. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; (załącznik nr 12)
4. Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych Wnioskodawcy (RP-6)
5. kopia świadectwa pracy – kopia umowy o zlecenie, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych
6. oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej (prawo do świadczenia pielęgnacyjnego)
7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.