Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Projekt systemowy

  Podejmowania decyzji uczysz się przez całe życie,lecz to właśnie teraz jest ten moment,kiedy od twojego wyboru zależą twoje działanie, uczucia i styl życia innego człowieka.Może nie zdajesz sobie sprawy kim ten człowiek tak naprawdę jest, jaki jest i jakim go postrzegasz. Ale wiesz, że nie jest idealny. Posiadasz jasno wykreowany wzór idealnego człowieka, zapominając że taki nie istnieje.Potrafisz spędzić całą wieczność na poszukiwaniu czegoś, czego nie da się odnaleźć lub najprościej w życiu zaakceptować wady i charakter drugiego człowieka.
Wybór zależy od ciebie.
Ta decyzja otwiera ci drogę ku łatwemu życiu.
I ty ją podejmiesz.

Znalezione w Internecie [http://www.cytaty.info dostęp 31.12.2014r]

 ROK 2014 OSTATNIM ROKIEM REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

      Dobiegł końca ostatni rok realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Trzciana”. w ramach Działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Co działo się w tym ostatnim roku realizacji projektu? Zobaczmy raz jeszcze najważniejsze działania podejmowane w 2014r. na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Naszej Gminy.

Na początku 2014r. został przeprowadzony audyt zewnętrzny projektu składający się z oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie ramowej o dofinansowanie projektu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny konstruowaliśmy kolejne działania.

Po przeprowadzeniu przez pracowników socjalnych wstępnych diagnoz każdy uczestnik miał przeprowadzoną indywidualną diagnozę sporządzoną przez doradcę zawodowego i psychologa którzy wyznaczyli indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego i określili predyspozycje zawodowe każdego uczestnika.
             Z różnych form wsparcia z projektu w 2014 r. skorzystało ogółem 20 osób korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej w tym 8 kobiet i 12 mężczyzn.

W ramach aktywnej integracji, wszyscy objęci kontraktami socjalnymi skorzystali różnych form wsparcia:
doradztwa psychologicznego – trening kompetencji społecznych i asertywności (instrument aktywizacji społecznej)
doradztwa zawodowego – warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego (instrument aktywizacji zawodowej).

Po indywidualnych zajęciach w dniach od 02 do 06 czerwca 2014r. trwały grupowe warsztaty z psychologiem, natomiast w dniach od 09 do 13 czerwca 2014r. 20-osobowa Grupa Uczestników Projektu brała udział w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, gdzie pracowano głównie na kwestiach związanych z aktywnością zawodową

Grupowe warsztaty z psychologiem z zakresu kompetencji społecznych i asertywności prowadzone z zasadą równych szans obejmowały m.in. bloki tematyczne z zakresu: autoprezentacja, integracja (trening umiejętności interpersonalnych, integracja), komunikacja werbalna i niewerbalna,asertywność (trening asertywności), rozwiązywanie konfliktów i stres, zarządzanie sobą w czasie (zarządzanie czasem),relacje rodzice – dzieci,rola rodzica, automotywacja. Natomiast program grupowych warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy obejmował m.in. zagadnienia z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych w zakresie poszukiwania pracy,wiadomości z zakresu rynku pracy, metod poszukiwania pracy,rodzaje i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,rozmowa kwalifikacyjna (jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak odpowiadać na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przykładowe scenki z rozmowy kwalifikacyjnej),umiejętności skutecznego komunikowania się z pracodawcą i pracownikami,form zatrudniania (elementy kodeksu pracy – rodzaje umów), wyznaczenie celów zawodowych i planowanie działań zmierzających do powrotu na rynek pracy w tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu mogli m.in. poćwiczyć umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.

Po szeregu zajęć z zakresu kompetencji społecznych, asertywności i warsztatu aktywnego poszukiwania pracy Uczestnicy Projektu byli gotowi do rozpoczęcia kursów zawodowych zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju zawodowego określoną przez psychologa i doradcę zawodowego. Pierwsze kursy zawodowe rozpoczęły się w lipcu. Uczestnicy projektu w zależności od swoich zainteresowań i potrzeb uczestniczyli w wybranym przez siebie kursie zawodowym (instrument aktywizacji edukacyjnej). Kursy zawodowe rozpoczęły się głównie w trzech większych miastach małopolski; w Krakowie, Nowym Sączu i Wieliczce. Kursy zakończyły się w grudniu i stały się szansą dla Uczestników do podniesienia kompetencji zawodowych.

W 2014r. Uczestnicy Projektu wybrali bardzo różnorodne kursy, których ukończenie daje im realne szanse na zatrudnienie. Poniżej przedstawiamy kursy, jakie ukończyli Uczestnicy Projektu, jednocześnie bardzo gratulujemy wszystkim osobom, które podjęły ten trud, ponieważ kursy były bardzo intensywne, często opiewały swoim harmonogramem na kilka miesięcy, a mimo tego wszystkim Uczestnikom Projektu udało się ukończyć pozytywnie wszystkie kursy:

kursy fakturzysty z obsługą kas fiskalnych i komputera (1 osoba) jak również kurs kucharza małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, który (2 osoby) zrealizowane zostały przez Centrum Szkolenia Zawodowego z Wieliczki. Dodatkowo, w ramach kursu kucharza małej gastronomii Uczestniczki Projektu miały zajęcia praktyczne w hotelu „Górsko” w Wieliczce;

kurs operatora koparko – ładowarki ( 3 osoby), oraz kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III ( 2 osoby) zrealizowane zostały przez Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego „LABOR-S”, oddział w Krakowie, zajęcia były realizowane również w Krakowie;

kurs opiekuna osób starszych i dzieci ( 2 osoby) został zrealizowany przez Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego z Nowego Sącza, zajęcia teoretyczne odbywały się w Nowym Sączu, natomiast praktyczne w Limanowej.

kurs pracownika ochrony osób i mienia ( 2 osoby) zrealizowany został przez firmę KOMANDOS” Sp. z o.o., z Krakowa, i tam zrealizowane były zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne;

kurs florystyki ( 1 osoba) zrealizowany został przez firmę Illustro Szkolenia Doradztwo z siedzibą w Opolu, natomiast Uczestniczka Projektu fach zdobyła w kwiaciarni w Wieliczce;

kurs fryzjerski I stopnia ( 1 osoba) zrealizowany został przez Centrum Kształcenia CENOVA Sp. z o.o., w Krakowie i również w Krakowie zrealizowane zostały zajęcia praktyczne i teoretyczne;

kursy: pracownika obsługi stacji paliw płynnych i gazowych LPG ( 2 osoby) oraz kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej ( 2 osoby) zrealizowane zostały przez Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu- Zdrój, uczestnicy zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne zrealizowali w Krakowie.

     kurs agenta celnego( 1 osoba) zrealizowany został przez Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych z siedzibą w Gdańsku , a Uczestniczka Projektu realizowała harmonogram kursu w Warszawie;

kurs pilarza-drwala ( 1 osoba) zrealizowany został przez firmę Szkoltex z siedzibą w Lublinie, a miejscem realizacji praktycznej części kursu była Dobra k. Limanowej

Po zakończonych kursach zawodowych Uczestnicy Projektu na przełomie listopada i grudnia wzięli udział w grupowych warsztatach doradcy zawodowego. Warsztat obejmował 24 godziny, które przygotowywały naszych Uczestników do profesjonalnego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Trenerzy podczas w/w zajęć skupiali się m.in. na samooceny, pewności siebie, obrazu samego siebie,stresu, zasad pracy w zespole, wzmocnienia wiary w siebie, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych działań, umiejętności formułowania komunikatu „ ja”, zwiększenia poziomu kompetencji społecznych i zawodowych, doskonalenia sztuki autoprezentacji, różnic wynikających z płci, autoprezentacji, tworzenia wizerunku zawodowego w zależności od przynależności do typu zawodowego, analizy zestawów garderoby dla przedstawicieli różnych zawodów, udzielanie praktycznych porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.

Podczas zajęć Uczestnicy mieli możliwość uporządkować zdobytą dotychczas wiedzę, mieli okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w kontekście ukończonych kursów i dotychczasowego wsparcia. Uczestnikom Projektu zgodnie z potrzebami i zgłaszanymi wnioskami były wypłacane zasiłki celowe i okresowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas całego okresu realizacji Projektu przez pracowników socjalnych był prowadzony monitoring i ewaluacja osiąganych celów.

                W związku z kończąca się perspektywą finansową 2009-2014 edycja Projektu 2014r. była ostatnim rokiem realizacji projektu, który wymagał ze strony zespołu zarządzającego projektem dużego zaangażowania, opanowania w rozwiązywaniu problemów, a dzięki sprawnemu zarządzaniu i zaangażowaniu wszystkich członków zespołu i samych Uczestników Projekt kończy się uzyskaniem zadowalających efektów.

                Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Poprzez zajęcia z psychologiemi doradcą zawodowym zostały rozwinięte umiejętności społeczne, które ułatwią sprawne poruszanie się na współczesnym rynku pracy. Poprzez uczestnictwo w projekcie osoby zdobyły umiejętności, które są ważne w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym oraz właściwym kształtowaniu relacji rodzinnych. Najlepszym potwierdzeniem tego, jest fakt, że jeden z Uczestników Projektu 2014r. dostał już propozycję pracy, a jedna osoba podjęła decyzję dotyczącą podniesienia wykształcenia, co jest dla nas najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja Projektu w naszej Gminie była potrzebnym działaniem, które polepszyło sytuację zawodową naszych mieszkańców. Wszystkie osoby które uzyskały certyfikaty odbytych kursów zawodowych zrealizowały zaplanowane ustalenia i uzyskano wskaźniki określone projektem– świadczy to o ich dużej determinacji by zmienić swoje dotychczasowe życie, o odpowiedzialności i zaangażowaniu ale również o tym że dobrane przez nas kursy, warsztaty i szkolenia trafiały w ich oczekiwania.

Wszystkim uczestnikom, instytucjom, władzom, pracownikom, całemu zespołowi Projektu oraz wszystkim wykonawcom wyłonionych do przeprowadzania poszczególnych zadań w okresie 2009-2014 pragnę serdecznie podziękować – to był dla mnie zaszczyt realizować dla Państwa i z Państwem to zadanie. Sądzę, że udało się nam stworzyć zespół, dzięki któremu poprawiliśmy jakość pracy służb pomocy społecznej i ta grupa pracowników jest obecnie lepiej postrzegana i oceniana.

Wszystkim uczestnikom poszczególnych działań dziękuję za aktywny udział, wsparcie organizacyjne i okazaną pomoc. W swojej pracy, w kontaktach z innymi starałyśmy się utrzymywać relacje partnerskie, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, otwartości na zgłaszane propozycje rozwiązań realizowanych zadań, wychodząc z założenia, że nikt nie ma patentu na mądrość i nieomylność. Dzięki realizacji projektu wykonane zostały kolejne kroki na drodze wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszej Gminie i rozwoju aktywności mieszkańców.

Uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte przez nich umiejętności będą procentowały w przyszłości, w znacznym stopniu wpłyną również na poprawę sytuacji życiowej i rodzinnej.

                                                                                                                                         Kierownik Zespołu