Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Na terenie Gminy Trzciana usługi opiekuńcze świadczy pracownik z kwalifikacjami opiekuna medycznego.

Jaki jest zakres usług opiekuńczych?
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny, pracownika socjalnego lub każdej innej osoby, która zauważyła w środowisku potrzebę udzielenia takiej pomocy. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności.

Jak jest odpłatność za usługi opiekuńcze?
Wymiar i zakres usług Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Odpłatność za świadczone usługi ustalana jest zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/13 Rady Gminy w Trzcianie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Czym są usługi specjalistyczne?
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z usług specjalistycznych określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598)