Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Ośrodki Wsparcia

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu
– środowiskowe domy samopomocy
– dzienne domy pomocy
– noclegownie
– ośrodki opiekuńcze
Do Ośrodków Wsparcia kieruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe zasady i procedura przyjęcia do Ośrodka Wsparcia znajduje się w zakładce Świadczenia – Pomoc Społeczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie

Od 01.10.2012r. w Rdzawie rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. To pierwsza w Gminie Trzciana tego typu placówka, wspierająca osoby potrzebujące pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w zaadaptowanym przez Gminę na ten cel budynku po szkole. Jest on pięknie położony, usytuowany w Parku Podworskim przy obiekcie sportowym, wśród ciszy, zieleni, dużych przestrzeni. Idealne warunki do tego, żeby można tam było prowadzić terapię. W Środowiskowym Domu Samopomocy jest 47 miejsc.
Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów tworzących zespół wspierająco – aktywizujący. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są wielokierunkowo. Poprzez różnorodność oddziaływań możliwe jest wykorzystanie i rozwijanie już istniejących sprawności i umiejętności a także nabywanie nowych, wykorzystując potencjał tkwiący w każdym uczestniku. Wpływa ona w pozytywny sposób na poziom funkcjonowania w środowisku i znacznie poprawia jakość życia podopiecznych.
Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 i zapewnia uczestnikom dowóz, w ramach treningu kulinarnego 1 gorący posiłek oraz rozwijanie zdolności i umiejętności w pracowniach: plastycznej, kulinarnej, ogrodniczo – stolarskiej, komputerowo – fotograficznej, muzycznej, jak również rehabilitację.
Placówką kieruje mgr Barbara Borowiec
Kontakt z ŚDŚ: Środowiskowy Dom Samopomocy
Rdzawa 1
32-732 Kamionna
Tel: 14- 611-69-11
e-mail: sdsrdzawa@poczta.fm

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego czynną w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Dom funkcjonuje od stycznia 2005 roku. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Dom przeznaczony jest dla 33 osób. W 2013 r. w wyniku rozbudowy domu na piętrze budynku powstały nowe pracownie, druga łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowano klatkę schodową i wyposażona ją w zabezpieczenia przeciwpożarowe, a co najważniejsze zamontowano platformę do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, która zlikwidowała bariery architektoniczne w całym budynku. Dom spełnia warunki, aby mógł być domem standaryzowanym.
Uczestnicy mogą korzystać z pracowni: artystyczno-stolarskiej, gastronomicznej, krawieckiej, edukacyjnej, informatycznej, muzyczno-multimedialnej, rehabilitacyjnej z elementami ergoterapii, oraz z pokoju psychologa i pokoju wyciszeń.

Placówką kieruje kierownik mgr Ewa Tajs
Kontakt z ŚDŚ: Żegocina 232A
32-731 Żegocina
tel: 014 6132705
e-mail: sds.zegocina@interia.pl
zapraszamy na stronę internetową: sds.zegocina.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce rozpoczął swoją działalność w grudniu 2005 roku. Mieści się on w Domu Ludowym w Muchówce. Dorosłe, niepełnosprawne osoby przewlekle psychicznie chore lub osoby upośledzone umysłowo w czasie 8 godzinnego pobytu dziennego, znajdują w nim opiekę, mają możliwość rozwijana swoich zainteresowań, oraz spotykania się z rówieśnikami i zawierania przyjaźni. Dom dysponuje 30 miejscami. Placówka usytuowana jest w przyziemiach budynku, jej powierzchnia użytkowa wynosi 346,75 m2. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Na potrzeby użytkowników na tyłach obiektu ogrodzono i zagospodarowano teren zielony. Dom jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć.
Do dyspozycji mieszkańców pozostają: sala ogólna, jadalnia, pokój do indywidualnego poradnictwa, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej
i aktywizującej, pracownia komputerowa, pracownia stolarską, pracownia artystyczna, pracownia krawiecka, pomieszczenie rehabilitacyjnym. W budynku znajdują się również toalety i łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówką kieruje kierownik mgr Agata Płaszczyk
Kontakt: ŚDŚ Muchówka
Muchówka 157
32-722 Królówka
tel. 014 68 59 200

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapanowie

Jest placówką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, która ma na celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Aby uczestniczyć w WTZ nie potrzebna jest decyzja z GOPS kierująca do WTZ, gdyż osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Najbliższe WTZ znajdują się w Łapanowie, przez wzgląd, że część uczestników jest mieszkańcami Gminy Trzciana kilka słów o tej placówce.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapanowie działający przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie istnieje od dnia 16 grudnia 2003r. Jest to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Celem warsztatu jest rehabilitacja zawodowa, społeczna oraz medyczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego z uczestników warsztatu, poprawy ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz integracji społecznej.

Uczestnicy Warsztatu mają możliwość korzystać z pomieszczeń w którym znajdują się:

– pracownia wikliniarsko-modelarska
– pracownia drewna i technik różnych
– pracownia szkła i witrażu
– pracownia ogrodniczo-zoologiczna
– pracownia rękodzieła artystycznego
– pracownia gospodarstwa domowego
– pracownia krawiecka
– pracownia komputerowa
– zajęcia rehabilitacyjne i sekcja muzyczna

Rehabilitacja realizowana jest poprzez terapię zajęciową.

Warsztatem kieruje kierownik mgr Jolanta Drożdż

Kontakt: Warsztat Terapii Zajęciowej
przy K.S.P.N „Otwarte Serca”
32-740 Łapanów 12A
e-mail: wtzlapanow@gmail.com
tel. 14 685 34 33
kom. 722 172 100
zapraszamy na stronę internetową : www.wtzlapanow.pl