Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

 

Gmina Trzciana-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie realizuje programy finansowane oraz współfinansowane z budżetu państwa. W związku z tym jest jest zobowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 35a ustawy o finansach publicznych w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953).

Asystent rodziny

Dodatki dla pracowników socjalnych

Opieka wytchnieniowa

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Posiłek w szkole i w domu

Rozwój pomocy społecznej

Wsparcie finansowe GOPS

Wspieraj seniora