Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Edycja 2022

Gmina Trzciana przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 109.344, 00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Łużna.
Program realizowany może być w 2 formach:
– forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
– forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Trzciana realizowane są w obydwu formach.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku
Data podpisania umowy – 3 marca 2022 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 109.344 zł
/słownie: sto dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 00/100/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 109.344,00 zł
/słownie: sto dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 00/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek– piątek: 7.30-15.30