Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Edycja 2019

Gmina Trzciana realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Na jego realizację w roku 2019 Wojewoda Małopolski przekazał dotację celową (ze środków budżetu państwa) w wysokości ……….zł. Całkowity koszt zadania wynosi 103.450,00 zł

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form tj. posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:
– 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej – 792,00 zł dla osoby w rodzinie

I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ze środków przekazanych z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych z budżetu Gminy Trzciana pomoc udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej a także uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań o których mowa powyżej a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
Ze środków przekazywanych w ramach Programu udziela się wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom (starszym, chorym i niepełnosprawnym) spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe.

III MODUŁ organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Celem modułu III jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W jego ramach przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego w 2019 roku dla Gminy Trzciana przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu I „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu II „Moduł dla osób dorosłych”.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie pod numerem telefonu 146136002