Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Procedura Niebieskiej Karty

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Uruchomienie procedury nie odbywa się ani na życzenie  ani nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Co to jest procedura Niebieskiej Karty?

Jest to procedura, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli podmiotów określonych w ustawie w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zaistnienia przemocy w rodzinie

Jakie podmioty mogą założyć Niebieską Kartę?
Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczynają i realizują przedstawiciele jednostek organizacyjnych:
– pomocy społecznej
– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
– policji
– oświaty
– ochrony zdrowia

Jaki cel ma procedura Niebieskiej Karty?
– ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie; poprzez podejście interdyscyplinarne pracowników lokalnych instytucji pomocowych
– zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy; priorytetem jest szybkie uruchomienie działań podnoszących stan bezpieczeństwa osób doznających przemocy
– przerwanie izolacji rodziny poprzez włączenie w proces pomagania specjalistów którzy stworzą indywidualny program poradzenia sobie z sytuacją kryzysową
– wsparcie dla ofiar; poprzez dostarczenie w formie pisemnej informacji o przysługujących prawach i możliwości uzyskania pomocy
– motywowanie do podjęcia działań ochronnych, które służą przerwaniu procesu przemocy
– stanowcze działania wobec sprawcy przy jednoczesnym podkreśleniu że przemoc w rodzinie jest przestępstwem za które grożą sankcje karne
– zapis zdarzenia który jest niezwykle ważny przy ujednoliceniu dokumentacji wykorzystywanej w postępowaniu przygotowawczym wszczynanym wobec sprawcy
– określenie skali i charakterystyki przemocy co może być przydatne w kształtowaniu polityki lokalnej wobec problemu przemocy w rodzinie
– tworzenie warunków do współpracy służb i prowadzenia szkoleń interdyscyplinarnych w celu udzielania kompleksowej i profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy

Jak wygląda wszczęcie procedury Niebieskiej Karty?
Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A.. Druk Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu, który pierwszy uzyskał informację o sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Druk A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe). W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy – należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy – już w ramach procedury Niebieskie Karty.

Jakie działania należy podjąć podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy?
– przekazać formularz Niebieskiej Karty B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych
– w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy lub odmowy współpracy również należy przekazać druk Niebieskiej Karty B – (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie)
– w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy.

Działania interwencyjne, zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę Niebieskiej Karty A (dotyczy to sytuacji nagłych, w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).

Jakie działania po wypełnieniu Niebieskiej Karty A?
Po wypełnieniu Niebieskiej Karty A należy w ciągu 7 dni przekazać ją przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z wnioskiem o powołanie grupy roboczej.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powiadamia w ciągu trzech dni członków grupy roboczej, która rozpoczyna działania pomocowe na rzecz indywidualnego przypadku.
Następnie odbywa się posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na drukach Niebieskiej Karty C, D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie.

Wypełnienie formularza C następuje jedynie na posiedzeniu grupy roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy Roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
Wypełnienie formularza D powinno nastąpić na posiedzeniu Grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w domu .

Spotkania są organizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie ze sprawcą.
Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta A lub dopisywanie ich do istniejącej już Karty (należy także przekazać formularz Niebieskiej Karty B) oraz formularza C.

Kiedy należy zakończyć procedurę Niebieskiej Karty?
Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki do zakończenia – zawartej w § 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie Zespół Interdyscyplinarny (konieczna jest obecność wszystkich członków).Zakończenie procedury następuje w przypadku:

– ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
– rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań
Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Jakie są zadania pomocy społecznej w ramach procedury Niebieskiej Karty?
W ramach procedury pracownik socjalny:
– diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie
– udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy, psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz o instytucjach pomocowych, a także możliwościach podjęcia dalszych działań, mających na celu poprawę sytuacji osoby dotkniętej przemocą
– organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeśli jest niezbędna
– zapewnia osobie schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc
– prowadzi rozmowy z osobą stosującą przemoc