Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,
– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.
Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Ośrodek planuje, że Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika Programu w 2024 r. wynosi 240 godzin.

Możliwe jest również uzyskanie wsparcia w formie pobytu całodobowego. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika Programu w 2024 r. wynosi 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie  do dnia 14 listopada 2023 r. do godz. 13.00. W sprawie tej można także kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka pod nr telefonu: 146136002

Zgłoszenia będą podstawą do oszacowania potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy w 2024 r.

Zadanie publiczne będzie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zalacznik -nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224

Zalacznik -nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223