Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Nowy okres zasiłkowy w Gminie Trzciana

Informujemy, że można już składać wnioski zarówno elektroniczne jak i w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy.W związku z nowym okresem zasiłkowym zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które ułatwią Państwu złożenie wniosków o odpowiednim okresie.

NOWA ORGANIZACJA CZASU PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK
7.40-15.20

7.40-12.00

7.40-15.20

7.40-12.00

7.40-15.20
  • w okresie od 1 sierpnia do 31 października ze względu na wzmożone prace związane z okresem zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. W tych godzinach opracowujemy i wprowadzamy Państwa wnioski do systemu informatycznego i nie przyjmujemy stron
  • w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na możliwość złożenia wniosku, istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany dzień i godzinę. Zgłoszenia można dokonać osobiście/telefonicznie/ przez facebook wysyłając prywatną wiadomość i oczekiwać na potwierdzenie terminu.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  • w przypadku świadczeń rodzinnych prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres 1.11.2022 i trwa do 31.10.2023
  • prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny- obowiązuje kryterium dochodowe 674 zł lub 764- w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku
  • przykładowy wzór wniosku o świadczenie rodzinne znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

  • unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- podlega

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

  • w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1.10.2022 do 30.09.2023
  • prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny- obowiązuje kryterium dochodowe 900 zł
  • w razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada.
  • Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

przykładowy wzór wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego—wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

  • unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- nie podlega

STYPENDIUM SZKOLNE

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Trzciana znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600  zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9  w/w ustawy.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia
pełnoletniego ucznia, który nie ukończył 24 lat,
słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat,
dyrektora szkoły, ośrodka
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć na każdego ucznia oddzielnie.
Z wnioskiem o stypendium szkolne należy złożyć:
zaświadczenie o dochodach netto* uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2022r.), a w przypadku utraty tego dochodu z miesiąca złożenia wniosku,
zaświadczenie, decyzja o wysokości renty, emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
zaświadczenie z PUP o rejestracji z prawem (wysokość zasiłku netto) lub bez prawa do zasiłku,
dokument potwierdzający otrzymywane lub ponoszone alimenty (np. wyrok sądu, ugoda) lub oświadczenie,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej,
zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz kserokopia ostatniego dowodu wpłaty składek KRUS,
zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej z wyszczególnieniem czy uczeń korzysta ze stypendium i w jakiej kwocie.
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie:
od 1 do 15 września 2022r.
w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2022r
Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
Podręczniki szkolne, lektury szkolne,
Artykuły szkolne: np. tornister – plecak szkolny, zeszyty, piórnik, bloki (rysunkowy, techniczny), flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, modelina, itd.
Pomoce dydaktyczne: np. kalkulator, przybory geometryczne, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.
Obuwie: sportowe, zmienne wymagane przez szkołę,
Strój sportowy: dresy, spodnie sportowe, koszulka sportowa, krótkie spodenki, getry, strój kąpielowy, klapki,
Zajęcia edukacyjne: zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, taneczne, kółka zainteresowań, zajęcia na basenie, nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
Opłaty szkolne: koszty pobytu w tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki szkolne, wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, imprezy edukacyjne, obozy naukowe,
Komputery(PC, laptop, netbook, tablet): oprogramowania systemowe i edukacyjne, akcesoria komputerowe, części do komputerów, drukarki, tusz do drukarki,
Abonament internetowy
Okulary korekcyjne,
Koszty dojazdu do szkół,
Koszty zakwaterowania w internacie lub bursie,
Sposób udokumentowania poniesionych wydatków:
faktura,
rachunek
imienny bilet miesięczny,
dowód wpłaty
Data wystawionych dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:
lipiec 2022r. – grudzień 2022r. wypłata za okres wrzesień –grudzień 2022r.
styczeń 2023r. – czerwiec 2023r. wypłata za okres styczeń – czerwiec 2023r.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:
– nazwę wystawcy,
datę wystawienia bądź sprzedaży,
numer dokumentu,
imię i nazwisko wnioskodawcy
dokładne określenie przedmiotu zakupu np. spodenki sportowe, obuwie sportowe

ZASIŁEK SZKOLNY 2022/2023

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej  o charakterze socjalnym. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Dodatkowe informacje dotyczące stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

UNIJNA KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
– wszystkie wypłacane świadczenia na terenie Unii Europejskiej, w tym świadczenia rodzinne podlegają pod system zabezpieczeń społecznych. Jest to koordynacja świadczeń
od 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Małopolski realizuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych
w sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie czy Szwajcarii, a drugie pozostaje w Polsce, należy ustalić, który kraj jest właściwy w pierwszej kolejności do wypłacenia świadczeń, co Wymaga ustalenia: charakteru pobytu, ewentualnej aktywności zawodowej za granicą członka rodziny lub rodzica, aktywności zawodowej wnioskodawcy w Polsce oraz miejsca zamieszkania dzieci
postępowanie prowadzi Małopolski Urząd Wojewódzki, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków, przyjmowanie stron poniedziałek 9.00-14.00, dyżur telefoniczny poniedziałek 9.00-11.00, 14.00-16.00
w każdorazowym wypadku pracy członka rodziny za granicą do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące aktywności zawodowej oraz wypełniony formularz, który można znaleźć tu:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023
ŚWIADCZENIE DOBRY START
wnioski składa się tylko elektronicznie w ZUS