Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Zaproszenie do współpracy w ramach organizacji staży

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zaprasza Państwa do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu  „Jutro-już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

                Jednym z działań projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w formie staży u Pracodawcy. Staż u Pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.
Staż zorganizowany w ramach projektu obejmuje 504 godzin pracy stażysty u Pracodawcy w okresie 3 miesięcy, zgodnie z wcześniej ustalonym programem i harmonogramem stażu. W trakcie odbywania stażu stażysta otrzymywać będzie stypendium finansowane ze środków projektu.
Kandydaci na staż są rekrutowani spośród uczestników projektu Jutro-już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Uczestnictwo w stażu pozwoli im na poznanie środowiska pracy oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego, każdy ze stażystów będzie miał ukończony szkolenie/kurs w charakterze proponowanego stanowiska pracy.
Państwo zaś mogą zyskać zdeterminowanego pracownika, którego umiejętności i kwalifikacje być może przekonają Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.
Od strony formalnej, Państwa współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie przebiegać będzie w oparciu o regulamin organizacji stażu  i umowę o zorganizowanie stażu, określającą termin, a także zakres obowiązków stażysty. Osobna umowa zawierana będzie między  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie, a stażystą.
Jeżeli powyższa propozycja współpracy zainteresuje Państwa, uprzejmie proszę o przesłanie krótkiej informacji dotyczącej woli współpracy z tut. Ośrodkiem w zakresie organizacji staży na załączonym druku.

Termin organizacji stażu dla każdego stanowiska:

01 wrzesień 2022-30 listopad 2022

Przewidywane stanowisko Liczba stażystów
Pomoc administracyjna 1
Opiekunka dziecięca 1
Opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym- 1

W razie pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji stażu uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Dorotą Palonek bądź Panią Bogumiłą Bobak pod numerem telefonu 146136002 lub mailowo: projektRPO@gopstrzciana.pl

Z poważaniem
Elżbieta Burkowicz
Koordynator Projektu

wniosek_o_zawarcie_umowy_na_zorganizowanie_stazu