Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Projekty

Gmina Trzciana- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie realizuje projekt Jutro- już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej. Grupę docelową Uczestników stanowi 30 osób- mieszkańców Gminy Trzciana,po 10 w każdym z 3 naborów w okresie 2020-2022. Wsparcie Uczestników obejmuje szerokie możliwości w zależności od zdiagnozowanych potrzeb na podstawie opracowanych ścieżek przez specjalistów, może to być kompleksowa aktywizacja społeczno zawodowa lub tylko społeczna. Projekt zakłada również wsparcie uczestników poprzez Klub Integracji Społecznej, dzięki któremu możliwa będzie aktywizacja zawodowa osób uczestniczących w ramach KIS, bez zlecania usług na zewnątrz.
Wsparciem w ramach projektu realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 27 Podrozdziału 1.2 Regulaminu, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; osoby lub rodziny korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ); osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie gminy Trzciana.
Projekt będzie realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego w zwalczaniu ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz SzOOP. Dofinansowanie na lata 2020-2022 wyniosło 454,129.00 zł