Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

INFORMACJE OGÓLNE

 Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników projektu ma przyczynić się do ich aktywnego włączenia w życie społeczno-zawodowe.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

* osoby w wieku aktywności zawodowej
* osoby bezrobotne
* osoby zarejestrowane w PUP
* osoby bierne zawodowo
* osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
* osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub zawodowym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
*osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
*osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
*osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
*osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375, z późn. zm.),
*osoby niepełnosprawne intelektualnie,
*osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),
*osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

OFERTA PROJEKTOWA

* indywidualna diagnoza potrzeb realizowana przez psychologa i doradcę zawodowego, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników.
* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym lub/i zajęcia indywidualne z psychologiem,
* warsztaty z doradcą zawodowym,
* zajęcia grupowe z psychologiem,
* szkolenia zawodowe,
* kursy zawodowe
* staże zawodowe,
* ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i/lub zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
* zajęcia prowadzone w Klubie Integracji Społecznej w GOPS Trzciana
* wsparcie finansowe