Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

BUDŻET PROJEKTU

Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

wartość projektu na lata 2020-2022 wynosi 534.295,00 zł., tj. kwota dofinansowania wynosi 454.129,00 zł, zaś kwota wkładu własnego 80.166,00 zł.

Wartość projektu w poszczególnych latach:

rok 2020 kwota: 169 965,00 zł,

rok 2021 kwoata:182 165,00 zł,

rok 2022 kwota: 182 165,00 zł.