Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANIE

1. Administrator Danych Osobowy (ADO)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
adres: Trzciana 248
e-mail: gops.trzciana@gmail.com
tel.: 14 613 60 02

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)
adres: Trzciana 248
e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, dalej jako „GOPS Trzciana” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników i współpracowników.  Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – GOPS Trzciana względem podmiotu danych – Klauzula informacyjna:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Trzcianie, Trzciana 248, 32-733 Trzciana, telefon kontaktowy 14 613 60 02, adres e-mail sekretariat@gopstrzciana.pl.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail iod@ochronatwoichdanych.pl lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, Trzciana 248, 32-733 Trzciana.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1
   lit. c) RODO;
  2. Wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1
   lit. b) RODO;
  3. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  4. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  5. Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, at. 6 ust. 1 lit. d) RODO;
  6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
  7. Promocji działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie,
   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podwykonawcy świadczący usługi dla Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
  9. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazane do państwa trzeciego. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.
  10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
   która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r.
   o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobnych.
  12. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych
   (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO) lub ograniczenia przetwarzania
   (art. 18 RODO).
  13. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  15. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.