Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Nasza kadra

Kiedy doświadczysz sytuacji, w której wszystko się sypie, szybko okazuje się, na kogo można liczyć. Nadgodziny czy praca w sobotę to dla nas nie rzadkość, ale często trzeba, aby osiągnąć efekt na którym najbardziej nam zależy. Nasza codzienność to kryzysy i często sytuacje podbramkowe, mimo to potrafimy w takich sytuacjach współpracować, działać i dążyć do tego, by mieszkańcom naszej Gminy żyło się lepiej, z pełną odpowiedzialnością za nasze działania, choć często przepisy prawa i ograniczenia mocno to ograniczają.Przez lata pracy udało nam się stworzyć zespół dla którego nadrzędną wartością jest CZŁOWIEK dlatego nigdy się nie wahaj…przyjdź…powiedz nam o swoim problemie…wspólnie wymyślimy coś, co przywróci Ci radość i nadzieję na lepsze jutro.

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Elżbieta Burkowicz– kierownik ośrodka pomocy społecznej pracownik socjalny, pedagog, mediator rodzinny, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wieloletni kurator sądowy i członek komisji alkoholowej. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, realizując dwie specjalności: pracę socjalną oraz edukację obronną i zarządzanie kryzysowe. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już podczas studiów, czynnie angażując się w pracę wolontariacką.By móc objąć kompleksową pomocą podopiecznych ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, mediacji rodzinnych, doradztwa zawodowego oraz oligofrenopedagogiki. Zdobytą wiedzę wykorzystuje na co dzień w realizacji obowiązków służbowych. Z GOPS Trzciana związana od 2012r.
Ważniejsze kursy i szkolenia:

Barbara Policht-Kaczor– główny księgowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończyła kierunek Finanse i Bankowość w zakresie Finansów Publicznych, oraz Finanse i Rachunkowość w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, specjalista ds. rozliczania projektów unijnych, prowadzi również płace, profesjonalista w zakresie znajomości programów do rachunkowości. Szczególnie interesuje się zagadnieniami z zakresu systemu rewizji finansowej z uwzględnieniem funkcji korygującej sprawozdanie finansowe. Z GOPS związana od 2007r.
Ważniejsze kursy i szkolenia:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST
Rachunkowość i sprawozdawczość w OPS
Prawo pracy oraz ochrona danych osobowych w dziale kadr
Zasady naliczania podatku od osób fizycznych
Ewidencja księgowa raz sprawozdawczość w JST

Bogumiła Bobak– starszy specjalista pracy socjalnej. Ukończyła kierunek pedagogika realizując dwie specjalności: pedagogikę opiekuńczą i pracy socjalnej z doradztwem zawodowym, oraz pracę socjalną. Wieloletni członek komisji alkoholowej, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, ukończony szereg szkoleń i kursów. Szczególnie zainteresowana zagadnieniami związanymi z opracowanie i wdrażaniem planów pracy w rodzinach z dziećmi i młodzieżą oraz zagadnieniami przeciwdziałania przemocy, prowadzi wzmożoną pracę socjalną z rodzinami z dziećmi. Z GOPS związana od 1996r.
Ważniejsze szkolenia i osiągnięcia:
Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2016
Przemoc w rodzinie-współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych
Wolontariat w pracy socjalnej
Kontrakt socjalny jako narzędzie w realizacji projektu systemowego
Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc
Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie

Dorota Palonek– specjalista pracy socjalnej, Absolwentka Wydziału Psychologii i Nauk o Rodzinie na kierunku Nauki o Rodzinie w specjalności Praca Socjalna, specjalista ds. organizacji i szkoleń, członek zespołu interdyscyplinarnego. Prowadzi wzmożoną pracę socjalną z osobami bezrobotnymi, wymagającymi aktywizacji społeczno- zawodowej. Z GOPS związana od 2012r.
Ważniejsze szkolenia i osiągnięcia:
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób będących klientami PUP i OPS
Rekrutacja i utrzymanie wsparcia w projekcie systemowym
Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi
Praca socjalna jako usługa pomocy społecznej
Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Joanna Burda– starszy pracownik socjalny, ukończyła studia na kierunku Nauki o Rodzinie w zakresie pracy socjalnej, oraz na kierunku Pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w środowiskowym domu samopomocy, schronisku dla bezdomnych kobiet, czy też w żłobku. Prowadzi wzmożoną pracę socjalną z osobami starszymi. Z GOPS związana od 2015r.
Ważniejsze szkolenia i osiągnięcia:
Działania profilaktyczne- opracowanie, organizowanie i wdrażanie programów profilaktycznych
Przemoc wobec osób zależnych, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego
Praca z osobą stosującą przemoc z elementami prawa wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego
Jak budować lokalne strategie profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych
Klient w procesie zmian- jak skutecznie reagować na jego postawy

Maria Sobczyk– główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość w specjalności Rachunkowość, oraz kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie finansami. W pracy zawodowej zajmuje się głównie świadczeniami finansowymi dla rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Szczególnie zainteresowana egzekucją świadczeń alimentacyjnych. Z GOPS związana od 2011r.
Ważniejsze szkolenia i osiągnięcia:
Rola zespołu interdyscyplinarnego w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy
Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle zmian
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. na podstawie tzw. ustawy ” Za życiem”
Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
Ustawa o świadczeniach rodzinnych i ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów

Kinga Stańdo- główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja w specjalności Administracja Publiczna,dyplomowany opiekun medyczny. W pracy zawodowej zajmuje się głównie świadczeniami finansowymi dla rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Szczególnie zainteresowana koordynacją świadczeń rodzinnych. Z GOPS związana od 2017r.
Ważniejsze szkolenia i osiągnięcia:
Stypendia i zasiłki szkolne
Jak postępować w przypadku nienależnie pobranych świadczeń. Praktyka i odpowiedzialność OPS w sprawie przyznawania świadczeń
Bezpieczeństwo i samoobrona w miejscu pracy
Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle zmian

Anna Kasińska– dyplomowany opiekun medyczny. W swojej pracy zajmuje się wykonywaniem szeroko rozumianych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych związanych z opieką nad potrzebującymi, które polegają na pomocy osobom starszym, chorym lub z innych powodów niesamodzielnym w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb życiowych. Z GOPS związana od 2008r.
Ważniejsze szkolenia i osiągnięcia:
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Bezpieczeństwo i samoobrona w miejscu pracy

Konrad Trzaska– asystent rodziny, absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pedagogicznej ” Ignatianum” kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Pasjonat psychologii, chętnie zgłębia tajniki ludzkich zachowań, sumienny i pozytywnie nastawiony do innych ludzi, gotowy objąć pomocą w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny przeżywające trudności. Dołączył do naszego zespołu w 2023r.