Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje o naborze

kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego

resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

– edycja 2021

 

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej lub pielęgniarka lub terapeuta zajęciowy lub opiekunka środowiskowa lub innym zawodzie zapewniającym wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub

2) wykształcenie minimum średnie i posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym oraz przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II. Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna (planowa liczba godzin do wypracowania w roku 2021r – 726 u 5 osób)

II. Liczba miejsc: 1

IV. Miejsce świadczenia usług: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej

V. Obowiązki opiekuna: Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad dorosłą osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, na czas nieobecności opiekuna faktycznego.

VI. Wymagane dokumenty:

1) CV

2) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje

3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

4) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki

wytchnieniowej

5) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie rekrutacji na stanowisko opiekuna w ramach programu

„Opieka wytchnieniowa”. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Oświadczam również, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO załączoną do ogłoszenia w sprawie naboru na w/w stanowisko”.

Wszystkie oświadczenia powinny posiadać datę i własnoręczny podpis.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, Trzciana 248 i z dopiskiem: „Nabór - opieka wytchnieniowa”, w terminie do dnia 17.05.2021 r. do godz. 15.00.

Trzcina, 27-04-2021

Elżbieta Burkowicz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzcianie

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie (adres: Trzciana 248, 32-733 Trzciana; tel. kontaktowy 146136002).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Czerwiec 2021
23
Środa
19:00
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj288
Wczoraj392
Ostatni tydzień1178
Ostatni miesiąc11500
Razem654438
Twoje IP 34.239.170.169 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top