Drukuj 

 

 

112211

Cel programu:

wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego


Kryterium dochodowe:

nie obowiązuje, bowiem świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny, przysługuje również rodzinom w których członek rodziny pracuje za granicą a dzieci mieszkają w Polsce

 

Wysokość świadczenia:

300,00 zł jednorazowo

 

Komu przysługuje świadczenie:

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

Co zrobić by otrzymać świadczenie:

aby otrzymać świadczenie dobry start należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

Kto może złożyć wniosek:

wniosek odpowiednio mogą złożyć:

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

ważne
dzieci rozpoczynające rok szkolne muszą realizować naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, a także w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.Świadczenie „Dobry strat” nie przysługuje zatem studentom.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek:

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie, SekcjaŚwiadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – I piętro, pok. 7 / w budynku znajduje się instalacja przyzywowa dla osób mających problem z poruszaniem się/

-portal emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

-bankowość elektroniczna

wnioski złożone po 30 listopada 2018r. pozostaną bez rozpatrzenia

Kiedy spodziewać się wypłaty świadczenia?

Kiedy otrzymam decyzję dotyczącą przyznania świadczenia „Dobry start”?

przyznanie świadczenie dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, informacje o przyznanym świadczeniu należy odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie. wyjątek: jeżeli we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej- informacja będzie przesyłana na ten email, decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadczenia oraz nienależnie pobranych świadczeń.

O czym należy pamiętać:

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie. Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.