Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Nowy okres zasiłkowy w Gminie Trzciana

Szanowni Państwo, informujemy, że można już składać wnioski na nowy okres zasiłkowy- zarówno w formie elektronicznej jak i w formie papierowej, które przyjmujemy w siedzibie GOPS.

W związku z nowym okresem zasiłkowym zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które ułatwią Państwu złożenie wniosków w odpowiednim okresie:

NOWA ORGANIZACJA CZASU PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

SIERPIEŃ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK
7.40-15.20

7.40-15.20

7.40-15.20

7.40-15.20

7.40-15.20

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK
7.40-15.20

7.40-12.00

7.40-15.20

7.40-12.00

7.40-15.20

w okresie od 1 września do 31 października ze względu na wzmożone prace związane z okresem zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. W tych godzinach opracowujemy i wprowadzamy Państwa wnioski do systemu informatycznego i nie przyjmujemy stron

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1.10.2023 do 30.09.2024 prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny- obowiązuje kryterium dochodowe 1209 zł
W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października.
Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku
Przykładowy wzór wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego—wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022
unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- nie podlega

ŚWIADCZENIA RODZINNE
W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres 01.11.2023 i trwa do 31.10.2024
Prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny- obowiązuje kryterium dochodowe 674 zł lub 764- w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku
Przykładowy wzór wniosku o świadczenie rodzinne znajduje się pod adresem
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022
unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- podlega

STYPENDIUM
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Trzciana znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600  zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9  w/w ustawy.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletniego ucznia, który nie ukończył 24 lat,
– słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat,
dyrektora szkoły, ośrodka
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć na każdego ucznia oddzielnie.

Z wnioskiem o stypendium szkolne należy złożyć:
– zaświadczenie o dochodach netto* uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2023r.), a w przypadku utraty tego dochodu z miesiąca złożenia wniosku,
– zaświadczenie, decyzja o wysokości renty, emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
– zaświadczenie z PUP o rejestracji z prawem (wysokość zasiłku netto) lub bez prawa do zasiłku,
– dokument potwierdzający otrzymywane lub ponoszone alimenty (np. wyrok sądu, ugoda) lub oświadczenie,
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz kserokopia ostatniego dowodu wpłaty składek KRUS,
– zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej z wyszczególnieniem czy uczeń korzysta ze stypendium i w jakiej kwocie.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie:
– od 1 do 15 września 2023r
– w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2023r.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
Podręczniki szkolne, lektury szkolne,
Artykuły szkolne: np. tornister – plecak szkolny, zeszyty, piórnik, bloki (rysunkowy, techniczny), flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, modelika, itd.
Pomoce dydaktyczne: np. kalkulator, przybory geometryczne, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.
Obuwie: sportowe, zmienne wymagane przez szkołę
Strój sportowy: dresy, spodnie sportowe, koszulka sportowa, krótkie spodenki, getry, strój kąpielowy, klapki,
Zajęcia edukacyjne: zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, taneczne, kółka zainteresowań, zajęcia na basenie, nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
Opłaty szkolne: koszty pobytu w tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki szkolne, wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, imprezy edukacyjne, obozy naukowe,
Komputery(PC, laptop, netbook, tablet): oprogramowania systemowe i edukacyjne, akcesoria komputerowe, części do komputerów, drukarki, tusz do drukarki,
Abonament internetowy
Okulary korekcyjne,
Koszty dojazdu do szkół,
Koszty zakwaterowania w internacie lub bursie,

Sposób udokumentowania poniesionych wydatków:
– faktura,
– rachunek
– imienny bilet miesięczny,
– dowód wpłaty,

Data wystawionych dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:
lipiec 2023r. – grudzień 2023r. wypłata za okres wrzesień –grudzień 2023r.
styczeń 2024r. – czerwiec 2024r. wypłata za okres styczeń – czerwiec 2024r.
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
– nazwę wystawcy,
– datę wystawienia bądź sprzedaży,
– numer dokumentu,
– imię i nazwisko wnioskodawcy
– dokładne określenie przedmiotu zakupu np. spodenki sportowe, obuwie sportowe.

ZASIŁEK SZKOLNY 2023/2024

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej  o charakterze socjalnym. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024
wnioski składa się tylko elektronicznie w ZUS

DOBRY START
wnioski składa się tylko elektronicznie w ZUS

DOŻYWIANIE W SZKOŁACH
Można również już składać wnioski o przyznanie  pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu/żłobku/bursie na okres wrzesień 2023-grudzień 2023 ( kryterium nie może przekroczyć 1 200,00 zł. dochód netto na 1 osobę).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny (np. zaświadczenie/lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (przychód minus składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, należny podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczka na podatek i koszty uzyskania przychodu). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Kserokopia decyzji z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach wraz z kserokopią odcinka renty/emerytury  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+) wypłacane przez ZUS i KRUS wliczane są do dochodu rodziny) Kserokopia odcinka potwierdzającego opłacanie składek KRUS za III kwartał 2023 r. Oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów z innych źródeł wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Nakaz płatniczy gospodarstwa rolnego na terenie za 2023r

Celem uniknięcia kolejek, a także ograniczenia do minimum czasu oczekiwania zachęcamy do składania wniosków już w sierpniu.
Szczegółowe informacje, a także pomoc w wypełnianiu wniosków, jak również w ustalaniu dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy, uzyskać można u pracowników odpowiednich Sekcji.