Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Poszukujemy przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Wójt Gminy Trzciana w związku z art.16 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.535) oraz z art. 9a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust.3-5  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej .

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.

Kandydatury prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie (pokój nr 2.12) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Trzciana 302, 32-733 Trzciana w terminie do 25.08.2023r.

Dokumenty złożone lub nadesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.