Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w formie pobytu całodobowego – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
W związku z pozytywną weryfikacją naszego wniosku, możemy Państwa zaprosić do współpracy w ramach niniejszego Projektu.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobowo opiekę nad:
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami posiadającymi:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2021 r. poz. 573) albo
-orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art. 5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program jest realizowany w dwóch formach, limit godzin w danym roku kalendarzowym wynosi:
1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny,
2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej – pobyt całodobowy.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Kartę uczestnictwa do programu można złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Trzcianie
Dokumenty dla uczestnika programu:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
CZAS TRWANIA PROGRAMU
od stycznia do grudnia 2023 r.

Z uwagi na procedurę kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi dokumentami osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2023r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.