Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego a jego celem jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci.
Rozpoczęcie szkolenia: marzec/kwiecień 2023 r.
Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:
dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem
przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nie figurują w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,
w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie i złożenie formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej oraz pracownikiem socjalnym zatrudnionym do realizacji zadań projektowych osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza 9/5 w godzinach: poniedziałek od 8.00-16.00, wtorek-piątek – 7.30-15.30 (tel. 14 611-97-40). Zgłoszenie do udziału w szkoleniu można złożyć bezpośrednio w siedzibie PCPR, przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się na budynku Centrum.

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu trwa do 31.01.2023 r.