Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Uczestnicy Projektu „ Jutro już dziś” zakończyli działania -edycja 2022

Podejmowania decyzji uczysz się przez całe życie,
lecz to właśnie teraz jest ten moment,
kiedy od twojego wyboru zależą twoje działanie, uczucia i styl życia innego człowieka.
Może nie zdajesz sobie sprawy kim ten człowiek tak naprawdę jest,
jaki jest i jakim go postrzegasz.
Ale wiesz, że nie jest idealny.
Posiadasz jasno wykreowany wzór idealnego człowieka, zapominając że taki nie istnieje.
Potrafisz spędzić całą wieczność na poszukiwaniu czegoś,
 czego nie da się odnaleźć lub najprościej w życiu zaakceptować wady i charakter drugiego człowieka.
Wybór zależy od ciebie.
Ta decyzja otwiera ci drogę ku łatwemu życiu.
I ty ją podejmiesz.
Znalezione w Internecie [http://www.cytaty.info]

Dobiegł końca rok realizacji projektu „ Jutro już dziś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
W dniu 22 grudnia 2022r. Uczestnicy edycji 2022r. podsumowali swój trud i całoroczną pracę. Zobaczmy raz jeszcze najważniejsze działania podejmowane w 2022r.
Po przeprowadzeniu przez pracowników socjalnych wstępnych diagnoz każdy uczestnik miał przeprowadzoną indywidualną diagnozę sporządzoną przez doradcę zawodowego i psychologa którzy wyznaczyli indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego i określili predyspozycje zawodowe każdego uczestnika. Z różnych form wsparcia z projektu w 2022 r. skorzystało ogółem 10 osób.
W ramach działań wszyscy objęci kontraktami socjalnymi skorzystali z różnych form wsparcia adekwatnych do swojej sytuacji i statusu na rynku racy:
* doradztwa psychologicznego
*doradztwa zawodowego
* kursów zawodowych
* kwalifikacyjnych kursów zawodowych
* staży zawodowych
* wsparcia finansowego
Po indywidualnych zajęciach rozpoczęły się grupowe warsztaty z psychologiem i grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego, które obejmowały m.in. bloki tematyczne z zakresu: autoprezentacja, integracja (trening umiejętności interpersonalnych, integracja), komunikacja werbalna i niewerbalna,asertywność (trening asertywności), rozwiązywanie konfliktów i stres, zarządzanie sobą w czasie (zarządzanie czasem),relacje rodzice – dzieci,rola rodzica, auto motywacja, zagadnienia z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych w zakresie poszukiwania pracy,wiadomości z zakresu rynku pracy, metod poszukiwania pracy,rodzaje i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,rozmowa kwalifikacyjna (jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak odpowiadać na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przykładowe scenki z rozmowy kwalifikacyjnej),umiejętności skutecznego komunikowania się z pracodawcą i pracownikami,form zatrudniania (elementy kodeksu pracy – rodzaje umów), wyznaczenie celów zawodowych i planowanie działań zmierzających do powrotu na rynek pracy w tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu mogli m.in. poćwiczyć umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.