Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Trzciana.
Realizacja programu zaplanowana jest od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom,
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3.nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki
oświatowej.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Trzciana do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 08.11.2022r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie pokój nr 2.13 lub tel. 14 613 60 02

Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę
zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika
socjalnego.