Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

DODATEK WĘGLOWY- WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie intensywnie pracujemy nad wnioskami o dodatek węglowy, tak by każdy z Państwa kto złożył wniosek do 22.08.2022r. (w przypadku jego pozytywnej weryfikacji) mógł mieć wypłacone świadczenie w dniu 21.10.2022r.( jest to kolejny termin wypłat). Jest to pracochłonne postępowanie wymagające wielu weryfikacji głównie ze względu na dużą skalę zmian rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa, stąd duża część palenisk będzie podlegała oględzinom.

Tylko w ubiegły piątek wystosowano do Państwa ponad 100 różnych pism, stąd poniżej w związku z wieloma zapytaniami dodatkowo wyjaśniamy co oznaczają:

 • zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania; w większości przypadków jest to informacja ( zgodnie z treścią pouczenia), że wniosek o dodatek węglowy pozostawia się bez rozpatrzenia ze względu na fakt, iż ktoś z Państwa domowników złożył już wcześniej wniosek o dodatek węglowy i nie mamy możliwości przyznania już dodatku Państwu, ponieważ jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem, w związku z tym wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia i tym samym obsługa wniosku została zakończona, od powyższej informacji nie przysługuje odwołanie
 • zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego- jest to informacja dotycząca stwierdzenia braku podstaw do przyznania świadczenia ( szczegółowe powody zostały wyjaśnione w piśmie) z przesłankami do takiej decyzji dodatkowo można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie. Jeśli w ciągu 14 dni od odebrania niniejszego zawiadomienia nie zostaną zgłoszone jakieś istotne fakty sprawa zostanie załatwiona negatywnie w drodze decyzji administracyjnej, która zostanie doręczona na adres zamieszkania, od decyzji odmownej przysługuje odwołanie
 • wezwanie do złożenia wyjaśnień– podczas rozpatrywania sprawy stwierdzono nieprawidłowości ( szczegółowo opisane w piśmie) stąd Ośrodek informuje o konieczności uzupełnienia informacji lub dokonania czynności które stają się niezbędne do rozpatrzenia wniosku, po ich uzupełnieniu sprawa zostanie rozpatrzonaJeżeli weryfikacja potwierdzi prawo do dodatku, zostanie on przyznany bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, to informacja o przyznaniu dodatku węglowego może mu być udzielana osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.Jeżeli weryfikacja nie potwierdzi prawa do dodatku, zostanie wydana decyzja o odmowie przyznania dodatku.
  Forma „decyzji” będzie również wymagana do uchylenia decyzji oraz do rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.
  Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym świadczenia przysługuje osobie w gospodarstwie domowym zdefiniowanym w ust. 2 z użyciem określenia „zamieszkiwanie i gospodarowanie”. Wobec tego należy stwierdzić, że dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania, lub w przypadku nie zamieszkiwania na terenie Gminy Trzciana w sposób ciągły z zamiarem stałego pobytu.

Ponadto przypominamy:

 • dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym (na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego).
 • dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:
  a) głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
  b) wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
  c) wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  d) wpisanie bądź zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do CEEB uprawniające do przyznania dodatku węglowego musi być zrealizowane do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wskazany termin nie dotyczy nowych źródeł ogrzewania, tj. wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB (o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).
 • zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).
 • główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy (np. w nowo wybudowanym budynku bądź w przypadku nowego źródła w już istniejącym budynku)  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA: Ustawowy termin obowiązujący właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do złożenia deklaracji o źródłach ciepła minął 30 czerwca br. Jakkolwiek Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnił możliwość składania deklaracji również po tym terminie i odstąpił od automatycznego naliczania kar, jednak zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji ten kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji musi się liczyć z zagrożeniem karą grzywny, która może wynieść maksymalnie 5000 zł. Na stronie GUNB dostępny jest Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (treść komunikatu dostępna na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/komunikaty-ginb), w którym wskazuje on, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.