Przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie  informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Małopolskiego.

Gmina Trzciana złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

 Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie  zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych  z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Przedłużenie procesu rozpatrzenia wniosków zostało podjęta w oparciu o nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.).

Portal niebieska linia
Portal empatia
Portal parpa Portal parpa