Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Dodatek do innych źródeł ciepła

Informujemy z dniem 16 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.Wniosek o dodatek energetyczny 2022 można składać od 20 września, gdyż 19 września została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła w Dzienniku Ustaw.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
3000 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
1000 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza , ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy zasilany olejem opałowym

Ważne: za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.Dodatkiem nie są objęte  gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wszystkie źródła ciepła powinny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku, gdy główne źródła ogrzewania zgłoszone lub wpisane są po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 ust 1.
Dodatek  nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. Ośrodek pozostawi bez rozpatrzenia.

Wnioski  można składać:
a) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
b) tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie, Trzciana 302, piętro II

Wniosek inne źródła