Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ***Пільги від соціальної допомоги – харчування дітей у школі / садку POMOC FINANSOWA DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, piętro 2

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також оплати житла.
Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною. Заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна подати в Центрі соціальної допомоги, поверх 2

заяву про грошову допомогу wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia

 

Pomoc w formie obiadu w szkole/przedszkolu dla dzieci obywateli Ukrainy/Пільги від соціальної допомоги – харчування дітей у школі / садку
Obywatele Ukrainy, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych są w Polsce od 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej. Jedną z nich jest posiłek dla dzieci w szkole/przedszkolu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r., osoby, o których mowa w ustawie mogą ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ważnym warunkiem ubiegania się o pomoc z obszaru pomocy społecznej jest fakt zamieszkiwania na terenie gminy Trzciana.Pomoc w formie obiadu w szkole/przedszkolu  będzie przyznawana na okres 2 miesięcy bez decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku.
W przypadku całodziennego wyżywienia w przedszkolu będzie wydawana decyzja administracyjna i konieczne jest złożenie wniosku oraz oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.W celu uzyskania pomocy prosimy o dostarczenie wypełnionych następujących dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
-Wniosek o udzielenie pomocy w formie posiłków
-Oświadczenie dla obywatela Ukrainy ubiegającego się o pomoc z pomocy społecznej,
-Posiadanie do wglądu dowodu tożsamości osoby składającej wniosek,
– Posiadanie zaświadczeń z numerami PESEL (dzieci, rodziców/ opiekunów tymczasowych).

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, які разом із найближчими родичами внаслідок бойових дій з лютого в’їхали на територію Республіки Польща». 24.02.2022 року зазначені в законі особи можуть звертатися за матеріальною та негрошовою допомогою на умовах та в порядку, передбаченому законом від 12 березня 2004 року про соціальне забезпечення.

Важливою умовою для звернення за допомогою у сфері соціальної допомоги є факт проживання в Гминi Тшчана. Підтримка у вигляді обіду в школі/дитсадку надається на 2 місяці без адміністративного рішення на підставі поданої заяви.

У разі повного харчування в дитячому садку буде винесено адміністративне рішення і необхідно подати заяву та декларацію про особисте, сімейне, доходне та майнове становище.

Для отримання допомоги просимо надати такі заповнені документи до Муніципального центру соціальної допомоги Гмина Тшчана

Заява про надання допомоги у вигляді харчування,

  • декларацію громадянина України, який звертається за допомогою соціальної допомоги,
  • наявність посвідчення особи особи, яка подає заяву,
  • наявність довідок з номерами PESEL (діти, батьки / тимчасові опікуни).