Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Zespół interdyscyplinarny

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych, Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych jak i również kuratorzy sądowi.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
-dzięki wysokim kwalifikacjom  i odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu możliwe jest udzielanie skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym.  Niejednokrotnie jako pierwsza reaguje na wszelkie oznaki krzywdzenia, zaniedbywania, wykorzystywania i bicia dzieci. W swoich działaniach skupia się również na zmianie biernej postawy dorosłych wobec krzywdzenia dzieci. Koordynuje pracę wszystkich członków Zespołu.

Zespół Interdyscyplinarny ma zadanie doradcze w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki, zachowań ryzykownych, szczególnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich placówek oświatowych oraz instytucji pomocowych w naszej Gminie w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Każdy problem zgłaszany do zespołu interdyscyplinarnego, poddawany jest głębokiej analizie, przez co można określić, jakiej pomocy potrzebuje dana osoba. Wprawdzie zespół interdyscyplinarny nie ma mocy rozwiązywania problemów, ale członkowie Zespołu są wsparciem przy jego eliminacji.

Członkowie zespołu mogą również podjąć stosowne kroki w kierunku osób stosujących przemoc w rodzinie. Żadna osoba zgłaszająca się po pomoc nie pozostaje z kłopotem sama.
Warunkiem koniecznym w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym jest szeroko rozumiana współpraca wszystkich jednostek pomocowych w gminie. To od wczesnej diagnozy środowiska rodzinnego zależeć będzie opracowanie indywidualnego planu pracy dla danej rodziny. Ważne jest, aby problemu nie tłumić w sobie, ale przy pomocy doświadczonych ludzi, ostatecznie go rozwiązać.

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Lp. Nazwisko i imię Instytucja Stanowisko służbowe Nr telefonu
1.BOBAK BOGUMIŁAGminny Ośrodek Pomocy SpołecznejStarszy pracownik socjalny14 613 60 02
2.BURKOWICZ ELŻBIETAGminny Ośrodek Pomocy SpołecznejKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie14 613 60 02
3.KĄCKA MAŁGORZATAStowarzyszenie „Futurum”
Indywidualna Praktyka Położnej
Członek Stowarzyszenia
Położna Środowiskowa
 
4.KUŚNIERZ DOROTAUrząd Gminy- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w TrzcianiePrzewodniczący GKRPA14 648 44 27
5.MAGIERA DANIELKomenda Powiatowa Policji
w Bochni- Komisariat Policji  w Nowym Wiśniczu
Dzielnicowy  606 847 457
6.MRÓZ ZOFIANZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej U.Myszka Jakubowska M.Jakubowski J.JakubowskiPielęgniarka środowiskowo-rodzinna14 613 67 64
7.STOCHEL BEATAPubliczna Szkoła Podstawowa im.Edwarda Dembowskiego  w KierlikówceDyrektorublicznej Szkoły Podstawowej
w Kierlikówce
14 613-60-23

Zespół interdyscyplinarny ma swoje spotkania w trzecie środy miesiąca kończącego kwartał, wg harmonogramu:

18 marzec 2020r.

17 czerwiec 2020r.

16 wrzesień 2020r.

16 grudzień 2020r.

Dyżur dla mieszkańców Gminy Trzciana od godziny 14.30-15.00. Na spotkania nie trzeba się umawiać. Specjaliści udzielają bezpłatnej pomocy i rady.