Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

 

PUNKT MEDIACYJNY

PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANIE

med1. Czym jest mediacja?

Mediacja to poufny proces rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.

Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania konfliktu. W efekcie mediacji często dochodzi do zrozumienia drugiej strony i wypracowania ugody (w niektórych spornych sprawach).

Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie

 

 

2. W jakich sprawach prowadzimy mediacje?
Proponujemy mieszkańcom Gminy Trzciana pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych tzn. dotyczących:
§Sprawy rozwodowe:
*sposób rozstania, rodzaj pozwu z orzekaniem o winie czy bez orzekania
* władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka
* kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim
* sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
* wysokość alimentów

§ Sprawy związane z opieka nad dziećmi po rozwodzie orzekane przez sądy rodzinne

* sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

* sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków

§ Sprawy o podział majątku po rozwodzie

§ Inne sprawy rodzinne

* konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii)

* spory wynikające z gospodarowania współwłasnością (np. sprawy spadkowe)

* konflikty miedzy rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi)

*pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku

* konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

3. W jakich sytuacjach mediacji się nie prowadzi?

*Kiedy w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc.

*Kiedy jedna z osób lub obydwie są uzależnione od alkoholu lub narkotyków.

*Kiedy jakieś niedawne traumatyczne przeżycia i bardzo silne emocje uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji jednej lub obu stronom konfliktu.

*Kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne.

*Kiedy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub posłużyć się nią do osiągnięcia jakichś ukrytych celów (np. zdobycia informacji, dokumentów, uzyskania zgody drugiej strony na jakieś rozwiązanie, ukrywając przy tym swoje prawdziwe intencje).

* Kiedy różnica sił między stronami konfliktu sprawia, że w praktyce nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia korzystnego dla obydwu stron

* Kiedy dla jednej lub obu stron droga sądowa byłaby bardziej korzystna

*Kiedy żadna ze stron nie bierze pod uwagę możliwości ugodowego załatwienia spornych kwestii.

4. Najważniejsze zasady mediacji:

Dobrowolność – udział w mediacji wymaga zgody obu stron, każda ze stron może na dowolnym etapie zrezygnować z dalszego udziału, ugoda może być zawarta tylko wówczas, gdy jej treść akceptują obie strony.

Poufność – informacje uzyskane przez mediatora w czasie trwania rozmów ze stronami są poufne i nie mogą być przekazywane innym osobom lub instytucjom. Poufność dotyczy także treści ugody, ustaleń końcowych stron mediacji.

Bezstronność – mediator w toku mediacji nie wspiera żadnej ze stron, dba o zachowanie ich równorzędności. Obie strony mają takie same prawa, są równorzędne.

Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu, czuwa nad tym, by strony w trakcie rozmowy same osiągnęły porozumienie, nie narzuca własnych rozwiązań.

Zasada szacunku – wzajemne poszanowanie godności stron mediacji

5. Jak wygląda proces mediacji?

Rozpoczęcie procesu mediacyjnego następuje na wniosek jednej stron, który należy złożyć w GOPS w Trzcianie. Następnie mediator spotyka się z każdą ze stron osobno na tzw. posiedzeniu wstępnym (informacyjnym) i zapoznaje strony z zasadami procesu mediacyjnego. Jeżeli uczestnicy sporu wyrażą zgodę na udział w mediacji i osobę mediatora, wówczas każdy z osobna przedstawia swój punkt widzenia sporu. Następnym etapem mediacji są wspólne spotkania stron w obecności mediatora, podczas których strony mają możliwość poznania swoich potrzeb i oczekiwań, zdefiniowania kwestii spornych oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania. Mediator pomaga stronom w wypracowaniu satysfakcjonującego je porozumienia, które może mieć formę pisemnej ugody, której autorami są strony. MEDIATOR nie udziela rad, czuwa nad realnością ustaleń, sprawdza dobrowolność decyzji

6. Jakie są zalety mediacji?

Mediacja jest alternatywną formą rozstrzygania sporów. W porównaniu z długotrwałym i kosztownym postępowaniem sądowym ma wiele zalet, tj.:

* pozwala zaoszczędzić czas (istnieje możliwość, że strony dojdą do porozumienia już podczas pierwszego wspólnego posiedzenia mediacyjnego);

* pozwala uniknąć stresu wiążącego się z postępowaniem sądowym;

* daje stronom poczucie wpływu na sposób rozwiązania sporu oraz treść zawieranego porozumienia;

* pozwala spojrzeć na spór z perspektywy drugiej strony, stwarza możliwość zrozumienia przyczyn i konsekwencji własnego zachowania;

*zmienia nastawienie stron do konfliktu, ukierunkowuje strony na współdziałanie mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu

* w mediacji żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody zainteresowanych rozwiązaniem sporu osób

*rozpoczynając mediację strony niczego nie ryzykują, gdyż każda z nich w każdej chwili może odstąpić od udziału w niej.

7. Udało się wypracować ugodę przed mediatorem. Co z nią zrobić?

Kodeks postępowania cywilnego zapewnia zatwierdzenie i nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym przed mediatorem, niezależne od tego, czy do mediacji skierował strony sąd, czy też udały się one do mediatora z własnej inicjatywy. Jeśli zawarto ugodę, a sprawa nie była skierowana do mediacji przez sąd, mediator składa protokół w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy.

Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (jak na przykład ugoda w sprawie wysokości alimentów lub podziału majątku), na wniosek strony sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub w części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także, gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności

8. Ugoda, protokół i porozumienie rodzicielskie

Po zakończeniu mediacji mediator sporządza i podpisuje protokół z jej przebiegu (art. 18312 § 1 k.p.c.), w którym wskazane jest miejsce i czas prowadzenia mediacji, imiona, nazwiska i adresy stron, imię, nazwisko i adres mediatora, a także wynik mediacji. W protokole nie umieszcza się żadnych informacji merytorycznych na temat sprawy lub raportu z przebiegu mediacji, a jedynie informacje o tym, czy i w jakim kontekście organizacyjnym się odbyła oraz wskazanie czy zakończyła się zawarciem czy też brakiem porozumienia. Odpis protokołu wręczony zostaje stronom, zaś jego oryginał winien być niezwłocznie złożony przez mediatora w sądzie rozpoznającym sprawę (jeśli mediacja toczy się ze skierowania sądu) lub właściwym do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej (w przypadku mediacji umownej).

Jeśli w mediacji została zawarta ugoda, po podpisaniu przez strony, winna być wciągnięta do protokołu lub dołączona do niego (art. 18312 § 2 k.p.c.). Sąd, na wniosek strony, niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej w mediacji. Jeśli podlega ona wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności, w przeciwnym przypadku zatwierdza postanowieniem na posiedzeniu niejawnym (art. 18315 § 1 k.p.c.). Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Podczas mediacji małżonkowie mogą również wypracować między sobą porozumienie rodzicielskie, co do wychowania dzieci który zawiera m.in. kwestie zamieszkania dzieci i kontakty z drugim rodzicem, kontakty dziecka z innymi rodzicami, udział rodziców w istostnych decyzjach dotyczących dziecka, zasady wychowawcze, partycypacja rodziców w kosztach utrzymania dziecka, opieka zdrowotna

Jeżeli chcesz bezpłatnie skorzystać z pomocy mediatora...

Jeżeli masz dodatkowe pytania...

A może chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat?

 

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Październik 2020
30
Piątek
22:48
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj296
Wczoraj281
Ostatni tydzień1528
Ostatni miesiąc12800
Razem548709
Twoje IP 3.230.1.126 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top