Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY W GMINIE TRZCIANA

karta2 

Co daje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny uprawnia do zniżek w komunikacji publicznej i PKP, placówkach sportowych, muzeach, galeriach czy parkach narodowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie, liczy, że do programu poprzez system zniżek coraz liczniej - wzorem innych państw - przystępować będą również partnerzy prywatni, np. sklepy czy hurtownie. Dodatkowo instytucja zapewniająca rodzinom wielodzietnym ulgi na podstawie programu oraz podmiot, który przystąpił do niego, będą miały prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny". Znak ten będzie mógł być wykorzystywany np. w materiałach reklamowych lub informacyjnych. Obniżka na niektóre produkty i usługi może sięgnąć nawet 40 procent.
Przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe, nie jest też przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy. Kartę otrzymają nie tylko rodzice biologiczni czy zastępczy, ale też prowadzący rodzinne domy dziecka.

 

Jaki jest cel programu i kto go koordynuje?

            Program - jak podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu - ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, a także "umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach".

               Koordynatorem programu jest minister pracy i polityki społecznej. Jego zadaniem jest zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym, w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty. Minister pracy będzie musiał również prowadzić kampanię informacyjną na rzecz rodzin wielodzietnych, promującą program, zwłaszcza w środkach masowego przekazu.

Jak wygląda Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

               Każda z wydanych Kart zawierać będzie imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL, termin ważności Karty, numer Karty – składający się z 14 cyfr (7 pierwszych to identyfikator gminy, następne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny – a 2 ostatnie to przypisano kolejno numer osoby w rodzinie), logo programu, skrót KDR pisany alfabetem Braill'a - oraz zabezpieczenia chroniące dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

Kto może skutecznie ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny?

               W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

               W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniem niepełnosprawności. Karty wydawane będą bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych. Co istotne – rodzice wielodzietni nie będą tracić uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie – Karty wydawane będą „dożywotnio” w uznaniu za wysiłek i trud, który Rodzice Wielodzietni włożyli w wychowanie dzieci.

Jakie dokumenty należy złożyć, by uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużych Rodzin?

               Składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

  • w przypadku rodziców/ małżonków dowód potwierdzający tożsamość
  • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 

Karta Dużej Rodziny dla rodziców którzy kiedykolwiek mieli trójkę dzieci?
Tak. Od 01.01.2019r. rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Trzcianie lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).
Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA WSPIERANIE RODZIN

Kiedy we wniosku zaznacza się opcję MAŁŻONEK?
Opcję małżonek we wniosku zaznacza się, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci.

Jak długo będzie trzeba czekać na Kartę?
Około 4 tygodni, w przypadku zamówienia mniej niż 15 kart czas oczekiwania może przedłużyć się do 8 tygodni.

Gdzie będą drukowane Karty?
Karty będą drukowane w Wytwórni Papierów Wartościowych i zostaną przesłane do GOPS gdzie będzie można karty odebrać

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Październik 2020
31
Sobota
00:09
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj1
Wczoraj314
Ostatni tydzień1547
Ostatni miesiąc12819
Razem548728
Twoje IP 3.230.1.126 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top