Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013 r. organizowanie pracy z rodziną zostało powierzone Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Trzcianie. Zadania związane z udzielaniem pomocy rodzinom przeżywającym trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizuje Sekcja Pomocy Środowiskowej.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej  samorząd gminy powinien realizować następujące zadania:
1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci,

4. finansowanie:

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające,

5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,


6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,


7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem i przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,


8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres dłuższy niż 12 miesięcy.


W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub życia koniecznym jest odseparowanie go od dotychczasowego środowiska przez umieszczenie w pieczy zastępczej.
Takie rozwiązanie nakazują zarówno przepisy kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, jak i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ważne jest by zapewnić dziecku prawidłowe warunki życia i rozwoju w pieczy zastępczej do czasu powrotu pod opiekę rodziców, znalezienia rodziny adopcyjnej lub usamodzielnienia dziecka.


W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka; w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka; w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

 

 

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Październik 2020
30
Piątek
23:20
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj304
Wczoraj281
Ostatni tydzień1536
Ostatni miesiąc12808
Razem548717
Twoje IP 3.230.1.126 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top