Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

  • ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym”i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Limit zużycia energii elektrycznej:
900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
• 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
• 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:
•dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,29 zł. miesięcznie;

•dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,68 zł. miesięcznie;
•dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł. miesięcznie.

Powyższe wysokości ryczałtów obowiązują od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Warunki jakie należy spełnić, by otrzymać dodatek energetyczny:
•mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, (sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzi Urząd Gminy w Trzcianie)- warunek konieczny
•należy złożyć stosowny wniosek
• być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją
• od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
• odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
• rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłatom

Opłaty:
rozpatrzenie wniosku i wydanie administracyjnej podlega opłacie skarbowej.
Opłata wynosi 10 złotych i należy uiścić ją :

1) w Sekretariacie Urzędu Gminy Trzciana

2) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trzciana 69 8589 0006 0030 0000 0202 0001

Niezbędne dokumenty:

• wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( oryginał do wglądu)
• zaświadczenie o okresie na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy
ksero ostatniego rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną.

 

Sposób wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego:
• zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
• dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku

• za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej –Sekcja Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 7

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Sierpień 2020
15
Sobota
17:06
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj343
Wczoraj426
Ostatni tydzień2389
Ostatni miesiąc7866
Razem510305
Twoje IP 3.226.245.48 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top